Kup Lampy na Raty

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty zakupów ratalnych.

Dla kwoty do 14000 zł proponujemy procedurę uproszczoną, nie wymagane jest zaświadczenie potwierdzające dochód. Formalności są niezwykle proste a wszystko załatwiamy za Państwa w ciągu godziny.

na naszej stronie internetowej udostępniamy Państwu formularz ratalny.
Wystarczy go wypełnić lub skontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym.

aktualnie współpracujemy z:

logo_alior_bank

Dokumenty kredytowe

Niezbędne dokumenty (dla procedury standardowej)

 1. dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 2. dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 3. dla emerytów
 4. dla rencistów

Ad1. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą

a) dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej (do wyboru):
kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg/odpis z KRS-uoraz
b) dokumenty potwierdzające uiszczenie składek ubezpieczeniowych
(do wyboru):
kserokopia dowodów wpłat do ZUS/KRUS składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie (w oryginale) z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami zdrowotnymi i społecznymi
oraz

c) dokument umożliwiający wyliczenie dochodu za ostatnie 3 miesiące
(uzależniony od formy opodatkowania):
w przypadku karty podatkowej:
kserokopia decyzji Naczelnika US;

w przypadku ryczałtu:

 • ostatnie zeznanie roczne (ważne przez pierwsze 3 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT-28)
 • lub ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego
 • lub dowody wpłaty podatku dochodowego
 • lub zaświadczenie z US o uzyskanym przychodzie w roku ubiegłym – ważne przez 3 pierwsze miesiące roku bieżącego
 • lub zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe.

w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów:

 • zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie/przychodzie za wymagany okres
 • lub ostatnie złożone zeznanie roczne – PIT-36, PIT-36L
 • lub zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów zawierające podsumowanie przychodów, kosztów i dochodu uzyskanego narastająco od początku roku do ostatniego zamkniętego miesiąca danego roku podatkowego włącznie za wymagany okres
 • lub zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe,

Ad2. dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w oryginale) zawierające informacje o okresie, dacie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatni miesiąc lub za ostatnie 3 miesiące.

Zaświadczenie do pobrania tutaj: (link)

Ad3. dla emerytów

 • dowód wypłaty świadczenia nie starszy niż sprzed roku (np. kserokopia odcinka wypłaty świadczenia)
 • lub kserokopia ostatniej lub przedostatniej waloryzacji
 • lub kserokopia decyzji o przyznaniu świadczenia
 • lub kserokopia decyzji o przeliczeniu świadczenia;

Ad4. dla rencistów

 • dokument potwierdzający okres, na jaki zostało przyznane świadczenie – jeden z poniższych:
 • kserokopia decyzji o przyznaniu świadczenia
 • kserokopia legitymacji
 • zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS lub innego uprawnionego organu
 • oraz dokumentów potwierdzających kwotę świadczenia:
  • oryginał lub kserokopia odcinka wypłaty świadczenia – jednego z okresu ostatnich 3 miesięcy
   • lub kserokopia ostatniej waloryzacji
   • lub kserokopia decyzji o przeliczeniu świadczenia
   • lub kserokopia decyzji o przyznaniu świadczenia (nie starsza niż rok)
   • lub decyzja o podjęciu wypłaty świadczenia;